Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Galia bvba met maatschappelijke zetel te Albrecht Dürerlaan 35, 9030 Mariakerke Gent en ingeschreven in de KBO Ondernemingsnummer BTW. – BE0644.399.011 (hierna: “Galia”).

1. Definities

1.1. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Galia wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Galia: De door Galia te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Galia.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Galia.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Galia niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Galia gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Galia schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Galia heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contract formulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Galia; bij de huur van een domein dienen tevens de entree bijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Galia.

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 Ondernemingsnummer BTW. – BE0644.399.011 (hierna: “Galia”).

5. Duur en beëindiging

​5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.

5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3. Galia kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Galia niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4. Galia heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Galia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; de opdrachtgever de web server overbelast; opdrachtgever het netwerk overbelast; de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Galia zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

7.1. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Galia die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

7.2. In geval van overmacht is Galia niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8. Data/emailverkeer

Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000 MB 6 euro ex BTW berekend. In sommige gevallen kan Galia vragen om een voorschot. Voor alle accounts hanteren wij een “fair use policy”.​

9. Prijzen

9.1. Alle prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Galia heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan op deze site bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Galia.

10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Galia het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Galia stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Galia van acht en een halve procent (8,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

10.6. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Galia verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 75,00.

10.7. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Galia kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Galia een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.8. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Galia is voldaan. Galia heeft het recht om dan de domeinnaam op te heffen.

10.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Galia een vertragingsrente in rekening van één en een halve procent (1,5%) per maand , waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Galia ter van enige aanspraak.

11.2. Galia behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van materialen, concepten,… die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten dient uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk gebeuren.

11.3 Alle door Galia ontwikkelde websites en alle andere werken kunnen door Galia voor eigen promotionele doeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Galia is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Galia weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Galia kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Galia of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Galia.

12.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Galia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Galia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3. De opdrachtgever vrijwaart Galia voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Galia.

12.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Galia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Galia is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.5. Galia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Galia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen, nalatigheden of tekortkomingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van advertentieteksten.

12.6. Galia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, de opdrachtgever dient eigen geuploade gegevens zelf te waarborgen.

12.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Galia mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Galia. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Galia als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling

14.1. Galia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Galia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Galia gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

 Ondernemingsnummer BTW. – BE0644.399.011 (hierna: “Galia”).

15. Wijziging van de voorwaarden

15.1. Galia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de wijziging op onze site: https://www.galia.be/algemene-voorwaarden.

15.3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Galia en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Laatst gewijzigd en herzien op 10 april 2022.

Index

Wat kan Galia voor jou doen?

Op zoek naar een aantrekkelijke en aanpasbare website? Een duurzame en schaalbare webshop? Of andere plannen om de wereld te veroveren? Praat erover met ons!

No strings attached.